O nás

Rajhradský pěvecký sbor je součástí rajhradské římskokatolické farnosti. Nabízí účast bez rozdílu všem, kteří mají chuť zpívat nebo hrát na nějaký hudební nástroj. Sbormistr k tomu dodává: "Očekává se pouze - nebýt úplně hudebně hluchý a pravidelně se účastnit zkoušek sboru." 

Rajhradský pěvecký sbor nabízí využití volného času dětem a mládeži bez rozdílu. Cílem činnosti je vyplnit volný čas dětí a mládeže v rajhradské farnosti, seznámit je s liturgickou hudbou a zpěvem přispět ke slavnostnímu rázu slavení liturgie. Vzhledem k věku dětí v nejmladším oddělení není hudební náplň prvořadým cílem, spíše jde o vytvoření společenství, naučit se být ve společnosti druhých dětí, osvojit si křesťanské zásady. Dětem, které již navštěvují hodiny náboženství, je dána možnost rozšířit si náboženské vědomosti a těm, které náboženství nenavštěvují, je dána příležitost seznámit se blíže s křesťanskými hodnotami.

Pro svou věkovou rozmanitost je sbor rozdělen do tří oddělení. Rajhrášek je určen pro nejmladší zpěváčky. Toto oddělení navštěvují děti ve věku od tří do devíti let. Vzhledem k jejich věku je doprovází rodiče nebo prarodiče, kteří se mnohdy aktivně účastní sborové zkoušky. Nácvik nových věcí je přizpůsoben věku dětí, kromě zpívání jsou dětem nabídnuty hry a rukodělné činnosti. Dontík - prostřední oddělení sboru - tvoří děti a mládež ve věku od deseti do patnácti let. Úroveň zkoušek a zpěvu je tím pádem samozřejmě daleko přísnější, než je tomu u nejmladšího oddělení. Nejen proto jsou zpěváci zváni na samostatná vystoupení, ať už při adventních koncertech, vernisážích či jiných veřejných akcích. Oddělení DonTon je tvořeno věkově i služebně nejstaršími zpěváky. Jejich zpěv po několikaletém trénování se mnohdy podobá profesionálnímu výkonu.

Frekvence schůzek je pravidelná, ve školním roce se každé oddělení schází jednou týdně. Zkoušky sboru probíhají v Rajhradě ve zkušebně, která je bezplatně k dispozici v klášteře u benediktinů. V každém oddělení je mezi dvaceti až třiceti zpěváky, nejmarkantnější počet je pak díky rodičům v nejmladším oddělení. Prostory zkušebny jsou dostačující, co se týče materiálního vybavení, je k dispozici vše, co pro svoji činnost sbor potřebuje - notový archiv, hudební a doprovodné hudební nástroje, vybavení pro rukodělné činnosti.

Z hlediska finančního zajištění má sbor podporu u farnosti, dále jsou to dary příznivců a sponzorské dary rajhradských podnikatelů. Každoročně obdrží dotaci z města Rajhrad. Členové sboru nejsou povinni přispívat žádnou částkou, s výjimkou příspěvku na výlet či sborová soustředění. I tato částka je však zcela dobrovolná.

Vedoucími jednotlivých oddělení sboru jsou dobrovolníci z rajhradské farnosti s odpovídajícím hudebním vzděláním. Jednotliví členové se podílejí svojí aktivitou také na dalších akcích farnosti. Pokud půjdeme chronologicky, připravují "postní hru" pro děti ve farnosti. Organizují farní ples, jehož výtěžek je věnován na opravu kostelů v rajhradské farnosti. Někteří organizují výlety pro ostatní zpěváky sboru. V době adventní pak připravují adventní koncerty v rajhradské farnosti, vystoupení u vánočního stromu v Rajhradě, výstavu betlémů a organizačně zajišťují tradiční živý betlém. Na závěr doby vánoční organizují "vánoční zpívání", kde vystupují všechna tři oddělení rajhradského pěveckého sboru a tímto způsobem prezentují svoji činnost.